Bøn til den hellige Judas Thaddeus 2"

Bøn til den hellige Judas Thaddeus 2"

DET HAR INTET MED JUDAS DEN ISCARER, DER FORRAD KRISTUS, GØRE.

Læs bønnen i 9 dage, hver dag. Når du starter som følger:

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. (Gør krydspunktet 3 gange)

Ὁ ἱερεύς ·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰ ἀεὶ καὶ εἰ

Læseren·

Amen.

Ved du hvad o er Bedende kanon;

Salme 142 (XNUMX).

Hr, Hør efter τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου · καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπεενωσμῆ ἐνπεενωσμνν. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιημασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου · ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ὡς γῆ ႌ. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε · ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ ὅτι ἐϼονα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸυς τανϽυς σι Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον · δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ · ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου. Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, Hvad er jeg din tjener?

Og direkte dansene. Nummer d.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν · εὐλογημένος ὁ ἐϽμχόμμένος ὁ ἐϽμχόμννς
Vers. en'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸμοϽἰ
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν · εὐλογημένος ὁ ἐϽμχόμμένος ὁ ἐϽμχόμννς
Vers. β '. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν ·
velsignet er den, som kommer i Herrens navn.
Vers. c '. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλν ὀφθαλλ.
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν · εὐλογημένος ὁ ἐϽμχόμμένος ὁ ἐϽμχόμννς

Han sagde de nuværende tropper.

Nummer d. Den ophøjede på korset.

Τῷ ἀντιλήπτορι ἡμῶν καὶ προστάτῃ, οἱ ἀδοκήτως συσςεοθυσς
συμφοραῖς βοήσωμεν, ἐκ βάθους ψυχῆς · Θλίψεων ἡμᾶς ἐξάγαγε, τῆς καμίνου, Ἀπόστολε, δρόσῳ τὸν φλογμὸν ἡμῶν, τῆς χάριτος πλέονίν. Τὴν σὴν γὰρ μόνην πάντες ἀρωγήν, σκέπην πλουτοῦμεναεμοδοεομεν,.

Ved du hvad er ni dages bøn;

Ære.

Templets eller klosterets absoluthed.

Og nu. Theotokion.

Οὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι · εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ · σοὺς γὰρ δούλους σῴεεννεεννς

Ὁ ἀναγνώστης · Ψαλμὸς ν΄ (50).

Ελέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου · ἐπὶπλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μοϽς ἐνς ἁμαρτία μοϽϽς Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα · ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαισς Ἰδοὺ καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐεσς Ἰδοὺ Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας · τὰ ἄδηλα καὶ τὰ βαθφιοςαθσιοςα Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι · πλυνε῕ Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλινσοταέταινσοναέταεεεε Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ⁇ γιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πμεύμεμνεύμα. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σွρσμσεσ Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου · ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναννμελα Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν · ὁλοκαυτώματα οὐήεὐκ εὐς. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον · καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴη Σιών, καὶ οἰκοτητε. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλακανυτακ. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εἶτα ψάλλομεν τὸν κανόνα τοῦ Ἀποστόλου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς · Σῶσον ἡμᾶς, ὦ Θαδδαῖε, εὐχαῖς σου. Michael.

ᾨδὴ α΄. Lyd pl. δ΄. ⁇ Εἱρμός.

Υγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ ρασραηλίτης ἀνεβόα · Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Συμφώνως προσπέσωμεν, ἀδελφοί, τοῖς τοῦ Ἀποστόλου, παναχράντοις δεῦτε ποσί · πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, βοῶντες, ἡμῖν παράσχου, Θαδδαῖε, πρεσβείαις σου.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Ω θείας, Ἀπόστολε, ἀρωγῆς, ἧς κἀγὼ ὁ τάλας, ἠξιώθην ταῖς σαῖς εὐχαῖς · τῶν γάρ με ἀλάστορος παγίδων, δίκην στρουθίου πολλάκις διέσωσας.

Ære.

Συμπάθησον δέν, ἀσθένειαν ἐμήν, ἀσθένειαν, μάκαρ, ἷἐἷοους φατρός, ἐλέους φαρμάκῳ κατευνάζων, τὰ ἐμπαθῆ ῆῆς σαρκός μου οἰΔήματα.

Og nu. Theotokion.

Ομίχλῃ καὶ σκότει τοὺς νοερούς, ψυχῆς, Θεοτόκε, καλυπτόμενος ὀφθαλμούς, πρὸς σὲ ἐκ βαθέων ἀνακράζω · Αἴγλῃ φωτὸς ἀπροσίτου με φώτισον.

Og igen Eirmos.

Υγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ ρασραηλίτης ἀνεβόα · Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.

ᾨδὴ γ΄. ⁇ Εἱρμός.

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, σύ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Νεκρωθεὶς κακουργίᾳ, τοῦ φθονεροῦ ὄφεως, καὶ τὴν ἀπαράκλητον φέρων, ἐν τῇ καρδίᾳ μου, αὐτοῦ πικρίαν τρωθείς, τοῖς τούτου δήγμασι κράζω · Ὦ Θαδδαῖε, σῶσόν με, τῇ ἐπισκέψει σου.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Η ἀσάλευτος πέτρα, τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως, πάσης τὸ ἀκλόνητον ὄντως, ἐστὶ θεμέλιον, οἰκοδομῆς, ἀδελφοί · ἐν ᾗ βοήσωμεν πάντων, τὸν ἡμῶν στερέωσον, οἶκον, Ἀπόστολε.

Ære.

Μολυσμῷ τῶν παθῶν μου, τὸ τῆς ψυχῆς ἄρρητον, ὅπερ ἐδεξάμην θεόθεν, κάλλος ἀπώλεσα, σὺ δέ, Ἰούδα, στολήν ,⁇ σπερ τὸν ἄσωτον πάλαι, ὁ πατὴρ τὴν πρώτην με, ἔνδυσον.

Og nu. Theotokion.

Asin fra Pantoia, dit folk, Despina, af ondskabens og angrebets kættere, af Hagars sønner, som en sympatisk moder for alle, bevar de troende, vi ønsker.

Og igen Eirmos.

Herre, bygmester af den himmelske hvælving og bygmester af Kirken, du styrker mig i din kærlighed, begæringens hørelse, støtten fra den trofaste, eneste filantrop.
Διασωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου, ὦ Θαδδαῖε, .τι πάντες ἐν πειρασμοῖς προστάτην σε ἔχομεν, θερμόν τε ὑπέρμαχον ἐν ἀνάγκαις.
Ἐπίβλεψον, ἐν ὐὐμενείᾳ ἀπόστολε τοῦ κυρίου, ἐπὶ τὴν δεινῶς ἀθυμῦσαν, ἴν πν πἣρωσον παρακλήσεως θείας.

Μετὰ δὲ τὴν αἴτησιν τοῦ ἱερέως ψάλλομεν τὸ παρὸμικαρὸμικα.

Ἦhos b΄. Ovenstående spørgsmål.

Ως πάλαι πληθύν, ἐκ πλάνης πρὸς εὐσέβειαν, ἀθέων ἐθνῶν, ἐζώγρησας τῷ λόγῳ σου, καὶ ἡμῶν, Ἀπόστολε, ἐκ βυθοῦ ἀγνοίας ἀνάγαγε, χαλεπῆς καὶ σκότους τὸν νοῦν, φωτὶ ἀνεσπέρῳ, καταυγ.

ᾨδὴ δ΄. ⁇ Εἱρμός.

Εἰσακήκοα, Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν Θεότητα. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Στεναγμοῖς ἱκετεύω σε, τῶν δεινῶν ῥυσθῆναί με περιστάσεων, ἀλαλήτοις, ὦ στοπόστολε, θλίψεών τε βίου ὁ πανάθλιος.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Ως θερμὸν ἀντιλήπτορα, καὶ ἐν τοῖς κινδύνοις προστάτην ἄμαχον, σὲ, Θαδδαῖε, μεγάλύνουσα, ἡ μικρό σου ποίμνη νῦν εὐφραίνεται.

Ære.

Θεοπνεύστοις ὡς ἵἵλκυσας, ἔθνη πἵλκς εὐσέβειαν, μάκαρ, λὐγοις σοὸῦῦὶὶῶῶῶὸὸὸὸῦῦ ῶῶῶξ ,ὸὸὸ νὐῦῦ νξξου τἰς ὐπίγνωσιν.

Og nu. Theotokion.

Απορήσας ὁ δοῦλός σου, πάσης βοηθείας, πρὸς σὲ κατέφυγον · τὴν σὴν σκέπην γὰρ κλονούμενος, μόνην ἔχω, Κόρη, καταφύγιον.

Og igen Eirmos.

ἸἰΣΑκκκκοαἰἰἰἰος, ῆῆἰἰἰσρίαοο, ὸὸσσρροοὰὰὰγν σσσὶὶὰξΑσά ὴὴὴ ὴξττΑ.

ᾨδὴ ε΄. ⁇ Εἱρμός.

Φώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου, Κύριε, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, τὴν σὴν εἰρήνην, παράσχου ἡμῖν, φιλάνθρωπε. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Δάκρυσι θερμοῖς, ὴὴν καρδίαν μου καθάρισον, τοῦ ἐπεισάκτου ῥύπου ῶῶν ἐμπαθῶν, χριστέ κηλίδων, λεββαίου εὐὐαῖς ὡς ὔὔσπλαγχνος.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Δράξασθαι θεοῦ, ῆῆς παιδείας πῆς Σπεύύίεενς σωτηρίου ὅπως πύλῃ Στενῇ, Σὺν ῷῷῷ θλδαίῳ, ζωὴν ἀληθῆ κτησώμεθα.

Ære.

Απογνώσεως περίκειμαι, θεοῦῦ ἀἀἀννως πτύσας τοὺς χαλινούς, ἣν, ἰακώβου ἰούδα, ἰἰς τέλος Σύντριον.

Og nu. Theotokion.

Ινα σε ἀεί, ὀρθοδξξξως μακαρίζωμεν, ὰὰς τῶν ἀθέων, ἄἄραντε, προσβολάς, ῇῇ πανσθενεῖ Σου, πρεσβείᾳ ταχέως Σκέδασον.

Og igen Eirmos.

Ώώτισον ἡμᾶς, τοῖς προστάγμασί σου ύύριε, καὶ ῷῷ βραχίε ,ίίί σῷὴ ὑψὑψἰνῷ, πὴν σὴν ἰἰρήν, πιάὴσου ἡμῖν, φιλάνθρωπε.

ᾨδὴ στ΄. ⁇ Εἱρμός.

Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις · ὅτι κακῶν, ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ προσήγγισε, καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς · Ἐκ φθορᾶς ὁ Θεός. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Ἐκύκλωσαν, τὰ θαλάσσης κύματα, τὴν δεινῶς ποντιζομένην ψυχήν μου, καὶ ἐπἐμοί, τῆς ἐσχάτης ἀβύσσου, μέλας ὡς τάφος τὸ φρέαρ ἠνέῳκται. Θαδδαῖέ, σοι ὅθεν βοῶ · Τοῦ πικροῦ με θανάτου διάσωσον.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Ἐπάξιον, πῶς ποτε προσάξαι σοι, οἱ πτωχοὶ ἂν δυνηθμνηηννννηην ὃτι δεσμῶν, ἠλευθέρωσας πλάνης, τῶν τε Βελίαρ ὀδόντωνἐξήρπασας, Λεββαῖε, τοὺς τὸ ἱερόν, ἐν δεινοῖς σου φωνήσαντας ὄνομα.

Ære.

Υπήνεμον, πρὸς λιμένα ἴθυνον, τῆς ἡμῶν τὸν πλοῦν, Ἰούδα, ὁλκάδος, φθοροποιοῦ, ναυαγίου εὐχαῖς σου, τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν γένος λυτρούμενος · νεὼς γὰρ τῆς ἑλληνικῆς, ἀπλαν.

Og nu. Theotokion.

Χαρίτωσον, τὰς καρδίας δέομαι, καὶ χαρᾶς ἀναφαιρέτου, Παρθένε, τῶν εὐσεβῶς, Θεοτόκον σε πίστει, ὁμολογούντων τὰ στόματα πλήρωσον · τῆς χάριτος γὰρ καὶ χαρᾶς, ποταμὸς σὺ ὑπάρχεις ἀκένωτος.

Og igen Eirmos.

Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ μου τάς θλίψεις, ὅτι κακῶν, ἡ ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ προσήγγισε, καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς · Ἐκ φθορᾶς γε Θεός με.

Διασωσον, ἀπὸ κινδύνων τοὺς δούλους σου, ὦ Θαδδαῖε, .τι πάντες ἐν πειρασμοῖς προστάτην σε ἔχομεν, θερμόν τε ὑπέρμαχον ἐν ἀνάγκαις.
Επιβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ Ἀπόστολε τοῦ
⁇ Κυρίου, ἐπὶ τὴν δεινῶς ἀθυμοῦσαν,
Jeg beder, mit hjerte, at jeg må opfylde din guddommelige bøn.

Μετὰ δὲ τὴν αἴτησιν τοῦ ἱερέως ψάλλομεν τὸ παρὸντοκο.

Nummer d. Du dukkede op i dag.

Ιατρόν σε ἔγνωμεν, τῶν ἀνιάτων, νοσημάτων ὅθεν σοι, ἀναβοῶμεν · Καὶ ἡμῶν, πάσας, Θαδδαῖε, θεράπευσον, τὰς ἀλγηδόνας, ψυχῆς τε καὶ σώματος.

Det var den første konsonant af den fjerde lyd.

Εκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον, Σωτήρ μου.
Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου · ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.

Ære.

Αγίῳ πνεύματι, πᾶσα ψυὴὴὴὴῦῦῦαα,, ,ὴὶὶὶσῦῦὑψὑψῦῦΑι,, ,ύύεταῦῦαι, ,ύύύεταιδδῇῇδδιῇ μονάδι ἱεροκρυφίως.

Og nu.

Αγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει ὰὰ τῆς ἀρδεύοτα, ἅπασαν ὴὴν κτίσιν πρὸς ζζζζοοίίίν

I rækkefølge. Ἦχος δ΄.

ἸἰΣ πᾶσαν τὴν ῆῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγΣο ὐὐῦῦῦὶὶὶἰἰἰὰὰνΑ ῆῆς ἰἰκουμένης τὰ ῥῥματα αὐτοῦ.
Vers. Ἱἱ ὐὐρανοὶ διηγοῦνται Δξξαν θεοῦ, Ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ Στερέωμα.

Ὁ ἱερεύς ·

Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου ὐὐαγγγελίου, ύύριον ὸὸν θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

Dansen·

Herre, forbarm dig. (ἐκ γ΄)

Ὁ ἱερεύς ·

Σοφία · ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγέλίου. Εἰρήνη πᾶσι.

Dansen·

Og til din ånd.

Ὁ ἱερεύς ·

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. Προσχωμεν.

Dansen·

Ære være dig, Herre, ære være dig.

Evangelisk uddrag fra den hellige Judas af Thaddeus

(Ματθ. Θ 36 ι 8. Ζήτει αὐτὸ εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῇ Λ Ἰουνίου).

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ · Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι · δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων⁇ στε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

AL tolv apostle navnene eisi ID; Først kaldet Simon Petros og Andreas hans bror, Jakob af Zebedæus og broder Johannes, Filip og Bartholomew, Thomas og Matthæus, skatteopkræveren, Jakob Alfa og den påkaldte Levvaios Thaddeus, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας Ἰ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ ποαραόα. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων · Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε · πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπο. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἤγγικεν ἤγγικεν ἐζο βασα ἐνντ Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείσετε, δαιμόνια ἐκβάλσετε · δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.

Dansen·

Ære være dig, Herre, ære være dig.

Ἦhos b΄.

Ære.

Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου πρεσβείαις, ἐλεῆμοη, ἐξγλειψονμτỰ.

Og nu.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ ἐξάλειψονπ
Vers. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός…

Lyd pl. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Βέλεσιν οἱ δαίμονες, πεπυρωμένοις, Θαδδαῖε, τὴν πτωχὴν καρδίαν μου, ἀφειδῶς τοξεύσαντες ἐτραυμάτισαν. Πρὸς δὲ γῆν κείμενος, καὶ αἱμόρρους, οἴμοι, ἐκ βαθέων ἀνακράζω σοι · Μή με τὸν δοῦλόν σου, ταῖς αὐτῶν ἐάσῃς χερσὶν ἀλλά, ἀνάστησον τοῦ πτώματος, τὰς πολλὰς πληγάς μου ᾳώμενος, δὅ smadre, στοπόστολε.

Ὁ ἱερεύς ·

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου… καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Dansen·

Herre, forbarm dig. (ιβ΄)

Ὁ ἱερεύς ·

Barmhjertig og grusom...

Καὶ ἀποπληροῦμεν τὰς ᾠδὰς τοῦ κανόνος ·

ᾨδὴ ζ΄. ⁇ Εἱρμός.

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες παῖδες, ἐν Βαβυλῶνι ποτέ, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες · Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. (δὶς)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Χαρμονῆς τὰς λυθεῖσας, τῶν δεσμῶν ἀτεκνίας, ὡς Ἄννα πάλαι ποτέ, ἐπλήρωσας γυναῖκας, Θαδδαῖε, ὧν τὰ κλεῖθρα, εὐτεκνίᾳ διήνοιξας, τάς τε ὀδύνας αὐτῶν, κατέπαυσας ε ..
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Apatisk, lyset, kommanderende ved arbejde og ved inderlig omvendelse, går ind i afgrunden, uvidenhedens mørke, forviser, Apostel, hvor vi også med dine ønsker kan vise sig.

Ære.

Ιλαρόν σε προστάτην, κεκτημένοι, Ἰούδα, ἀγαλλομένῳλομένῳμστί

Og nu. Theotokion.

Σαλευθῆναί μου ὅλως, ἐμπαγέντες ἰλύι, τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, οὐ δύνανται οἱ πόδες, τοῦ τρέχειν ἐπὶ τρίβον, πρὸς ζωὴν τὴν ἀπάγουσαν · ἣν ἀκωλύτως, Ἁγνή, ἀξίωσόν με βαίνει.

Og igen Eirmos.

οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες παῖδες, ἐν Βαβυλῶνι ποτέ, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες · Ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η΄. ⁇ Εἱρμός.

Τὸν βασιλέα, τῶν οὐρανῶν ὃν ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν ἀγγέλων ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Οπου ἡ ἡἡρις, ἡ δἡψψῶΣ Σοι δοθῖῖΣΑ, Πρὸς θριστῦῦῦῦφφηη, θΑΔΔΑῖῖ, ἰἰΣ φἐὴὴὴ Δααιμόνων, ἐτράπησαν τὰ Στίφη.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Ὸμν ἐἐθθέοις, ὸὸν ἀρωγὸν κατὰ χρωος, ἀδελφοὶ, Δεῦτε πάντες δοξάσαι, καὶ ἡμῶν προστάτην, ἰἰΔαν ἰακώβου.
Vi velsigner far, søn og hellige Ånd Herren.
Ὴὴ ταῖς χερί με, ῶῶν ἀερίων πνευμάτων, ἐν τῇ ὥρᾳ, λεββαῖε, ἐάσῃς, ῆῆς φρικτῆς ἐξδδου, ψυῆς ἐκ τῆς σαρκός μου.

Og nu. Theotokion.

Ιάτρευσόν μου, τὰ πολυώδυνα ἄλγη, ῶῶν ἰἰἰσῦῦῦῦῦ ,ῆῆῆἐἐἐἐᾳᾳμωωωῆῆῆῆῆἐἐΑλμντΩν, ὸὸ ἄστατον νος μοὸ

Og igen Eirmos.

Vi priser, velsigner og tilbeder Herren.
Ὸὸν βασιλέα, ῶῶν ὐὐὐῦῶν ὃν ὑμνοῦσι, Στρατιαὶ ῶῶν ἀἀγλλων ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ΄. ⁇ Εἱρμός.

Κύριος Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις χορείαις, σὲ μεγάλύνοντες. (to gange)

Troparioner.

Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Χειρός μου τῆς ἀθλίας, κράτοςσον, Θαδδαῖε, καὶ πρὸς τὸν πάντων Δεσπότην, Χριστὸν τὸν Θεόν, τὸν ἀπειθῆ με υἱόν σου, Πάτερ, ὁδήγησον.
Kristi apostel, gå i forbøn for os.
Αναστησόν με κλίνῃ, Μάκαρ, ἀμελείας, καὶ .θυμίας κακίστης, κειμένῳ δεινῶς, τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, .πως ἐργάσωμαι.

Ære.

Η μάνδρα σου, Ἰούδα, ὡς ἀξιωθεῖσα, τῶν ὑπὲρ νοῦν δωρε δωρενκος
Du er min beskytter og en stor støtte.

Og nu. Theotokion.

Λαπποττῆῆννῆοοο ,ίίίῆῆῆὸῆββηίίαν ὸὸὸββληίθθη ,ὸλβββλχθθη, ἁγνή, ῆῆς ἀσωμάτων τε δήμων, Δξξξξς ὑπέρτερον.

Og igen Eirmos.

Κύριος Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις χορείαις, σὲ μεγάλύνοντες.

Efter afslutningen af ​​Kanonen synger vi Magalynaria.

Αξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε ὴὴν θεοοτόκον, ὴὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ μητέρα τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγάλύνομεν.

Metahorton.

Γῆθεν μεταστᾶσα πρὸς οὐρανούς, δορυφορουμένη, τῶν Ἀγγέλων ταῖς στρατιαῖς, τῆς ἡμῶν πτωχείας, Σεμνή, μὴ ἐπιλάθῃ, ἀλλἐξ ὕψους πάντα, κόσμον ἐλέησον.

Τοῦ στόποστόλου.

Έχουσα ἐν κόλποις ὡς θησαυρόν, ἡ μικρό σου ποίμνη, ἀδαπάνητον τὴν σεπτήν, καὶ χάριτος πλήρη, εἰκόνα σου, Θαδδαῖε, φιλήματι ἁγίῳ, σε κατασπάζεται.
Χαίροις ἀποστόλων ὁ ἀκριβής, ἔνδοξε λεββαῖε, Πολοξε λεββαῖε, Πολιτείας ὄντως κανών, ὁ ῆῆς ἰἰκουμένης, ἰἰς σἰτρρΑνσΣμμμοο,,, ,ρρσσσσμμοοοο ,λλλλλλλλλλλλλλλλολλλλλλλλλολολο, ,λλσσσσσμμοοοο ,ῖῖρρσΣμμμοοο,
Θλίς καὶ Παντοίαςς καὶ ΠειρΑΣμῖῖῖΣ κὶῦῦῦαοοῖῖῖΣ, ῦῦοοῖῖῖῖααὸχομμεεςςςΣ σἀὴὴμμεενςςΣ σἀὴὴὴμεενςςςὸΣ ὴὴὴὴμεν, ,ςςὸΣ ἀἀὴὴσςν ,θςςςἀὸσσας, ἀνθρώπων βοηθείας, κατέφυγον, ἰούδα, θείαν ἀντίληψιν.
Som en varm beskytter i katastrofer, en redningsmand i fare, i sygdomme en læge, de ærede, apostel, velsigne dig, af største gaver, længes vi efter helbredelse.
Κύνες συνελθόντες ὡσεὶ πολλοί, ἐπὶ τὸν λαόν σου, ὦ Θαδδαῖε, οἱ ἀσεβεῖς, ἀσχέτῳ μανίᾳ, ἐπέδραμον ὧ παῦσον, στομάτων ἀπυλώτων, τὸ μέγα φρύαγμα.
Lykkelig fulgte du Kristus, livets forgæves, modbydelige fornøjelser, men til dem, der er forbandede, hvor mange af dine uskyldige spor, jeg beder dig.
Fra al de ugudeliges indflydelse, fra sjælemorderens vildfarelse og fra de korrumperende skandaler, fra list, fra dæmonernes misundelse, redde din mandarin, Leviaeus, dine ambassader.

Af Sankt Augustin af Hippo.

Τύπος μετανοίας ἡ πρὸς Θεόν, θεῖε Αὐγουστῖνε, γέγονέ σου ἐπιστροφή · δι ἧς πρὸς ἀγῶνας, ἐγείρεις πεδηθέντας, δεσμοῖς τῆς ἁμαρτίας, ἐξ ἀπογνώσεως.
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ⁇ γιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Trisaionen og absolutterne synges.

Τοῦ στόποστόλου.

Lyd pl. en. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸν αὐτόπτην τοῦ Λόγου Ἰούδαν σήμερον, τὸν καὶ Θαδδαῖον κληθέντα, δεῦτε συμφώνως, πιστοί, ὡς προστάτην ἀκλινῆ, ὕμνοις τιμήσωμεν · ὅτι ὀνόματι Χριστοῦ, τῶν σωμάτων τὰς πληγάς, ἐπήρειν τε,

Ære. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Τὸ παράδοξον θαῦμα τῆς σῆς κυήσεως, ἐν τῷ Σιναίῳ, Παρθένε, ὄρει κατεῖδέ ποτε, ὁ προφήτης Μωυσῆς, βάτον σε ἄφλεκτον, ὅτε ἑώρακε σαφῶς, ὀφθαλμοῖς προφητικοῖς, τὰς δύο φύσεις πωντοπωνς,

ἢ Stavrotheotokion. Ὅμοιον.

Εν σταυρῷ ἑκουσίως, Θεοχαρίτωτε, ὅτε κατεῖδες ταθέντα τὸν σὸν Υἱὸν καὶ Θεόν, ἀνεβόας μητρικῶς · Τέκνον γλυκύτατον, φέρειν οὐ δύναμαι τὴν σήν, πανακήρατον σφαγήν, ὁρᾶν σου τὸ πάθος, φόγν,

Ἡ ἐκτενὴς καὶ ἡ ἀπόλυσις. Τῶν Δὲ ἀδελφῶν ἀσπαζζνων ὴὴν εἰκόνα τοῦ ἀποστόλου ψάλλονται τὰ παρόντα τροπάρια.

Ἦhos b΄. Når det er lavet af træ.

Δεῦτε τὸν Θαδδαῖον, ἀδελφοί, πίστει ευφημήσωμεν, πάντες, χαριστηρίοις ᾠδαῖς · ὅτι τοὺς φωνήσαντας αὐτοῦ τὸ ὄνομα, φιλανθρώπως ἐῤῥύσατο, μυρίων κινδύνων, πάσης περιστάσεως, καὶ ἀπογνώσεως, θλίψεων, ὀργ,
Στῆσον τὰς αἱρέσεων ⁇ ρμάς, κόπασον.
Schmistos
Δέσποινα πρόσδεξαι, ὰὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ ύύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.
Ὴὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σὲ ἀνατίθημι, ῆῆτερ τοῦ θεοῦ, ύύλαξξν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Ὁ ἱερεύς ·

Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησιε Ἰησεῦ Χριν. Amen.

Bøn til Saint Jude Thaddeus En meget mirakuløs bøn Bøn til Judas Thaddeus video Ønske til Saint Jude Thaddeus facebook Mirakuløs bøn til Jomfruen Mirakuløs bøn til Jomfruen Saint Jude Thaddeus til bønnen til St. Jude